Wist jij dat Studiekeuzebegeleiding fiscaal aftrekbaar is?

oude-boeken-in-boekenkast

Opgelet: Deze blog komt uit 2016 en is sindsdien niet bijgewerkt.

Comments worden nog wel beantwoord, dus voel je vrij om je vraag te stellen.
Wij zijn gestopt met studiekeuzebegeleiding en daarom ook blogs bijwerken en schrijven over dit thema.

Veel jongeren en ouderen weten het niet, maar studiekeuzebegeleiding is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Deze aftrekbaarheid maakt het mogelijk dat jij vele honderden euro’s kan besparen op onze studiekeuzebegeleiding.

In deze column leggen we uit waarom studiekeuzebegeleiding fiscaal aftrekbaar is en welke belastingwetten/jurisprudentie van belang zijn.

Hoe werkt het en wat is het voordeel?

Bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte is het mogelijk om de kosten voor studiekeuzebegeleiding als aftrekpost op te geven. Dit kan onder de aftrekpost: “Scholingsuitgaven” in het aangiftebiljet. Hier kan je de omschrijving van de begeleiding plus het totale bedrag (inclusief B.T.W.) worden ingevuld dat je kwijt bent aan de studiekeuzebegeleiding.

Om hiervoor in aanmerking te komen dien je echter wel met het volgende rekening te houden:

 • Er dient minimaal € 250,- te worden uitgegeven aan de studiekeuzebegeleiding.
 • Aftrekbaar is het gedeelte dat deze minimale drempel overschrijft.

Een voorbeeld: Stel je maakt gebruik van onze studiekeuzebegeleiding en kiest voor een Premium Traject van € 819,- (dit traject is het meest wordt gekozen). Door deze begeleiding op te geven bij jouw aangifte inkomstenbelasting  bespaar je tussen de € 178,- en € 254,- op dit traject (afhankelijk in welke schijf jouw inkomen valt: Indien je in een hogere belastingschijf valt is de aftrekbaarheid namelijk hoger).

Hierdoor betaal je in het gunstige geval netto niet € 739,- maar slechts € 485,-  (Dit is € 739 minus de besparing van € 254). Kortom: Dat is een behoorlijke besparing!

Voorwaarden aftrekbaarheid studiekeuzebegeleiding

Om studiekeuzebegeleiding te kunnen opgeven als aftrekpost bij de belastingdienst dienen er wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.

Studiekeuzebegeleiding valt in de wet onder “Scholingsuitgaven”. In artikel 6:27 Lid 1 van de Wet inkomstenbelasting staat uitgelegd wanneer er sprake is van scholingsuitgaven:

1. 1. Scholingsuitgaven zijn de uitgaven die wegens het door de belastingplichtige volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning zijn gedaan voor:
a. lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld als bedoeld in artikel 7.44 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of promotiekosten;
b. door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Studiekeuzebegeleiding valt naar mijn mening onder de noemer: cursusgeld. Dit cursusgeld komt echter alleen in aanmerking voor aftrekbaarheid als er sprake is van scholingsuitgaven die “met het oog op verwerven van inkomen uit werk en woning zijn gedaan”. 

Wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? Wanneer is hier namelijk wel/geen sprake van? Op het eerste gezicht lijk het dat dit open is voor verschillende inzichten/interpretaties. Dit maakt het lastig om een heel erg hard oordeel te vestigen of studiekeuzebegeleiding ook 100% gegarandeerd fiscaal aftrekbaar is.

Gelukkig heeft de jurisprudentie/rechtspraak en de 2de Kamer dit begrip wel verder toegelicht. Hierdoor valt hier gelukkig wel meer duidelijkheid over te verschaffen.

Toelichting Kamer

De rechter en de 2de Kamer hebben de term “met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning verder toegelicht en verduidelijkt :

“Volgens de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, blz. 260-261) betreffende artikel 6.27 van de Wet wordt met de term ‘met het oog op het verwerven van inkomen uit arbeid en woning’ beoogd aan te geven dat het doel van de opleiding bepalend is voor de aftrekbaarheid van de scholingsuitgave.

Wat het doel dan precies moet inhouden is als volgt ( bron ):

“Het geobjectiveerde doel van het volgen van de opleiding of studie moet zijn hetzij het verbeteren van de financieel-economische positie van de belastingplichtige, hetzij het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die de belastingplichtige nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen uit tegenwoordige arbeid. Uitgaven voor een opleiding of studie die wordt gevolgd als hobby of uit persoonlijke interesse, kunnen dus niet als scholingsuitgaven in aanmerking komen, evenmin als dergelijke uitgaven in een te ver verwijderd verband staan met het verwerven van inkomen uit werk en woning”.

Bovenstaande passage is belangrijk. In nagenoeg alle rechtszaken over dit onderwerp wordt deze passage namelijk aangehaald om de fiscale aftrekbaarheid van scholingsuitgaven te beoordelen.

Wat betekent dit in de praktijk?

Kort samengevat komt bovenstaande quote van de rechter op het volgende neer.

Studiekeuzebegeleiding is alleen fiscaal aftrekbaar als:

 1. Het objectiveerde doel is: het verbeteren van financieel-economische positie van de belastingplichtige (of het opdoen van meer toepasbare kennis);
 2. De begeleiding niet hobbymatig gebeurd of uit persoonlijke interesse;
 3. Er geen te ver verwijderd verband bestaat met het verwerven van inkomen uit werk/woning.

In de praktijk komt het erop neer dat de belastingdienst niet akkoord gaat met de fiscale aftrekbaarheid (van scholingskosten) als niet aan deze 3 eisen wordt voldaan.

Dit komt ook voor! Hieronder een aantal praktijkvoorbeelden uit de jurisprudentie waarbij fiscaal aftrekbaarheid van scholingskosten werd afgewezen.

Enkele praktijkvoorbeelden

In een aantal zaken heeft de rechter besloten om de aftrekbaarheid af te wijzen. Hier waren uiteenlopende redenen voor. Hieronder enkele praktijkvoorbeelden:

 • In 1 zaak werd aftrekbaarheid afgewezen omdat het doel van de begeleiding inhield: “het verbeteren van de persoon (het verbeteren van het functioneren of de eigenschappen om meer kans te maken op een betere studie/baan) om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten”. Het doel van de begeleiding was dus alleen gericht op het eigen belang en niet op het maatschappelijk belang (Bron)
 • In 1 zaak werd aftrekbaarheid afgewezen omdat het doel van de begeleiding was om meer inzicht in jezelf te krijgen (het werken aan sterke/zwakke punten), dus vooral ook persoonlijke interesse. Ook hier speelde dus het eigen belang de allergrootste rol (en is aftrekbaarheid hierom afgewezen). (Bron)
 • In 1 zaak werd aftrekbaarheid afgewezen omdat het doel van de begeleiding was om een studie/cursus te volgen, waarbij het perspectief op een baan met die studie/cursus heel ongewis was. Zo werd er een cursus Islamitische Economie gevolgd, zonder dat goed werd onderbouwd of hier wel vraag naar was. Omdat er dus hier geen duidelijk perspectief was naar een baan of baankansen werd de aftrekbaarheid afgewezen (Bron)
 • In 1 zaak werd de aftrekbaarheid afgewezen omdat de focus van de cursus lag op het verbeteren van algemene vaardigheden (niet beroeps-specifieke vaardigheden) die overal ingezet kunnen worden. Hier was de begeleiding dus niet specifiek genoeg gericht op de arbeidsmarkt. (Bron).

Zoals je ziet is het dus heel belangrijk om in de studiekeuzebegeleiding heel goed en helder het doel te omschrijven van de begeleiding. Hiernaast moet de begeleiding specifiek erop gericht zijn dat de financieel economische positie wordt verbeterd. Anders is er de mogelijkheid dat de begeleiding zo wordt afgewezen.

Wanneer voldoe je dan aan de eisen?

Om aan de eisen te voldoen is het dus belangrijk dat het doel en de inhoud van de begeleiding voor aftrekbaarheid in aanmerking komt. Hiervoor is dus belangrijk dat:

 • Het doel van de begeleiding is om een zo goed mogelijke match/aansluiting te creëren tussen jou en jouw latere studie/carrièrepad. Het doel daarbij is om ervoor te zorgen dat jouw latere carrièrepad zo goed op jou aansluit dat jouw “financieel/economische positie” sterk verbeterd.
 • Door de begeleiding ben je meer gemotiveerd. Hiernaast bekijkt de begeleiding of jouw talenten goed bij jouw studie en latere beroep passen. Hierdoor wordt het perspectief op inkomen verbeterd. Dit is ook een belangrijke eis
 • De begeleiding vindt niet hobbymatig plaats. Hiernaast is er sprake van professionele begeleiding. Het doel van begeleiding is niet om meer over jezelf te weten te komen (dat gebeurd wel en is natuurlijk mooi meegenomen), maar het doel is om een studie te vinden die echt goed bij jou past. Je volgt de begeleiding dus niet uit persoonlijke interesse, maar met een echt concreet doel.

Wat zeggen deskundigen?

Omdat bovenstaande beoordeling onze interpretatie is van de wet hebben we dit ook voorgelegd aan fiscale belastingdeskundigen van Suurmond (specialist op het gebied van aftrek van scholing/studiekosten). Op de vraag of Studiekeuzekosten fiscaal aftrekbaar is wordt het volgende gezegd:

Naar het voorkomt zijn slechts directe kosten voor een studie aftrekbaar, ik kan echter niet direct iets expliciets vinden over kosten voor studiekeuze/begeleiding. In een aangifte zou ik zeker aanraden om deze kosten op te voeren.

Gelet op bovenstaande is het dus zeker de moeite waard om de studiekeuzebegeleiding wel als kosten op de voeren bij jouw belastingaangifte.

Daarbij en ter aanvulling op bovenstaande: Uit ervaring blijkt dat andere vormen van begeleiding die geen direct karakter hebben met studie/werk (zoals loopbaanbegeleiding) wel fiscaal aftrekbaar zijn.  Het zou dus heel raar zijn als hier bij studiekeuzebegeleiding anders naar wordt gekeken.

Het is hierbij wel van belang om er rekening mee te houden dat de spelregels kunnen veranderen. Zo was er dit jaar even sprake van de situatie dat studiekosten mogelijk niet meer aftrekbaar zouden zijn. Dit is echter door de minister recent weer teruggetrokken.

Hoe werkt dat bij jullie?

Het is belangrijk dat je bij een studiekeuzebedrijf zit die de spelregels kent om gebruik te maken van aftrekbaarheid. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat de studiekeuzebegeleiding zo wordt ingericht dat de begeleiding wordt gekwalificeerd voor fiscale aftrek. Hiermee voorkom je vervelende discussies met de belastingdienst.

Om ervoor te zorgen dat de studiekeuzebegeleiding aftrekbaar zorgen wij dat met alle eisen rekening wordt gehouden. Mocht er discussie zijn met de belastingdienst dan is er goede documentatie aanwezig waardoor de een grote kans is dat aftrekbaarheid slaagt.

Studiekeuzebegeleiding die wij aanbieden is doorgaans zo ingericht dat deze aftrekbaarheid is voor de belastingdienst, gelet op:

 • de inhoud van een studiekeuzetraject (compleet met psychologische test en een concreet actieplan)
 • de formulering van de opdrachten die je tijdens ons traject krijgt. Je krijgt daarbij schriftelijk bewijsmateriaal die je aan de belastingdienst kan geven.
 • de formulering van de doelstelling in het studiekeuzecontract,
 • de omschrijving van de begeleiding op de factuur, en
 • de geaccrediteerde begeleiding van professionele coaches tijdens het hele traject

Wil je ook gebruik maken van fiscale aftrekbaarheid? Geef dit dan aan bij de start van de begeleiding zodat wij hier rekening mee kunnen houden.